بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. همیلتون

امروز چهار شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

  • فیلتر نتایج بر اساس