کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنی

امروز چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

  • فیلتر نتایج بر اساس