مقالات دکنر فریبا قاسمی

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

مقالات دکنر فریبا قاسمی