مقالات دکنر فریبا قاسمی

آنکه دم خور آدمی است که بدگویی همواره با او پیوسته است ، خیلی زود اسیر وهم و سیاهی دل می گردد .

امروز دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

مقالات دکنر فریبا قاسمی