اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

امروز چهار شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

مقالات دکنر فریبا قاسمی