دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

مقالات دکنر فریبا قاسمی