کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنی

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

تماس با پزشک