خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد . فیثاغورث

امروز دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵