وقتی هدفمان را از دست می دهیم مجبور هستیم سعی خود را چند برابر کنیم . مارک تواین

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

گروه گالری دکترفریبا قاسمی