کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند. آلمانی

امروز چهار شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶