صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

مقالات دکنر مجيد لاهوتي