مقالات دکنر مجيد لاهوتي

آنکه دم خور آدمی است که بدگویی همواره با او پیوسته است ، خیلی زود اسیر وهم و سیاهی دل می گردد .

امروز سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵

مقالات دکنر مجيد لاهوتي