دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

تماس با پزشک