تا چیزی را نپذیریم نمی توانیم تغییرش دهیم . کارل یونگ

جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

گروه گالری دکترمجيد لاهوتي