دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

امروز پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶