مقالات دکنر یاسر مالی

بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقامجویی نیست. وینستون چرچیل

امروز چهار شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶

مقالات دکنر یاسر مالی