مقالات دکنر یاسر مالی

صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

مقالات دکنر یاسر مالی