مقالات دکنر یاسر مالی

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. جانسون

امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

مقالات دکنر یاسر مالی