من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باش جملات کوروش کبیر

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

تماس با پزشک