کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند. آلمانی

امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶