صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

گروه گالری دکتر یاسر مالی