کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنی

امروز شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶