صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد . ناپلئون

پنج شنبه ۲ آذر۱۳۹۶

مقالات دکنر سلما رضوی