هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است. گالیله

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

تماس با پزشک