من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران زمین مغلوب شده باش جملات کوروش کبیر

سه شنبه ۲۱ آذر۱۳۹۶

تماس با پزشک