اشکایی که بعد از شکست می ریزیم همان عرق هایی است که برای پیروزی نریخته ایم

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

تماس با پزشک