اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن . ارد بزرگ

جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

گروه گالری دکترسلما رضوی