من آدم خوشبینی هستم؛ فكر نمی كنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد. وینستون چرچیل

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

گروه گالری دکترسلما رضوی