مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت . آبراهام لینکلن

امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶