بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. همیلتون

امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

ثبت نام