سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹

خدمات دکتر آقایی افشار

-تشخیص و درمان مشکلات عضلانی اسکلتی ،مفاصل

-سونوگرافی عضلانی اسکلتی و آسیب ورزشی -پی آرپی عضلانی اسکلتی

-اقدامات با حداقل تهاجم زیر گاید سونوگرافی -تزریق ژل و مواد ترمیمی تحت گاید سونو

-برنامه ورزشی در مشکلات عضلانی اسکلتی

-درمان غیر جراحی ؛دیسک کمر؛آرتروز زانو و...

-تشخیص و درمان نوین آسیب ورزشی

-توانبخشی  آسیب ورزشی(با همکاری کارشناس ارشد فیزیوتراپی ورزشی)

-ورزش درمانی اصلاحی بدشکلی های کمر ،زانو و...